slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Veřejný závazek- pobytové služby

 
Tisk článku  

I. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA DĚDINA

1. Vize

„Nebýt ve službě vidět“

 

2. Poslání

Posláním Domova Dědina je formou celoročních pobytových služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít samostatně nebo s podporou terénních služeb ve svém přirozeném bydlišti tak, aby uživatelé služeb směřovali v maximální možné míře ke své psychické a fyzické soběstačnosti a samostatnosti a aby se co nejvíce začlenili do společnosti. 

3. Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou, které nejsou schopny svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami za pomoci svého okolí, ani za podpory terénních služeb. Služba je přednostně určena pro osoby s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 

      Služba není určena pro:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby s akutní infekční nemocí
 • osoby, které by v důsledku duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití        

                                     

Žadatel může být odmítnut z důvodu naplněné kapacity zařízení, nebo pokud požaduje služby, které zařízení neposkytuje.

 

4. Cíl organizace

      Cílem organizace je:

 • poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na sociální službě způsobem, který jim umožní žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí a podporovat je k osvojení si takových dovedností, které jim umožní stát se součástí běžného společenství
 • vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí
 • podporovat uživatele při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích

 

- konkrétní cíle organizace jsou stanoveny vždy na určité období (obvykle 1 rok)

- k tomu, abychom zjistili, že jednotlivé cíle organizace jsou naplňovány, je nutná zpětná    vazba klíčových pracovníků a jednotlivých uživatelů a jejich rodin     

- k naplňování cílů přispívají také individuální plány uživatelů

 

5. Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

 

Jedná se o poskytování těchto základních činností:

 • poskytnutí ubytování – jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje se společným nebo vlastním soc. zařízením na 8 domech v 6 střediscích (Opočno, České Meziříčí, Přepychy I., Přepychy II. a Klášter nad Dědinou, Roudnička)   

                                       

 • poskytnutí stravy – zařízení zajišťuje celodenní stravu (snídani, oběd, večeři)      - uživatelům je poskytována strava dle dietologického rozdělení odpovídající jejich zdravotnímu stavu

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, polohování
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pracovně výchovné činnosti – účast uživatelů při zajištění běžného chodu domácnosti na jednotlivých domech – úklid pokojů, spol. prostor, žehlení, pomoc v kuchyni, práce v multifunkční dílně             
  • centrum vzdělávání ve středisku Opočno – Kurz rozvoje osobnosti  - cílem vzdělávacího centra je rozvoj logického myšlení, prostorové orientace, početní představivosti, myšlení a řeči, rozšiřování slovní  zásoby, nácvik činností vedoucí k soc. začleňování uživatelů
  • multifunkční dílna ve středisku Opočno-výroba keramiky, práce s přírodninami, kresba, práce s pedigem apod.
  • Střední škola Euroinstitut- individuální vzdělávací plán, studijní obor  „Praktická škola jednoletá“; probíhá od září do června 2x týdně na vybraném středisku                                                                     
  • návštěva krytého plaveckého bazénu – nepravidelné návštěvy vždy v doprovodu pracovníka úseku sociálních služeb
  • návštěvy farmy – nepravidelné návštěvy za příznivého počasí, vždy v doprovodu pracovníka úseku sociálních služeb
  • canisterapie – 1x měsíčně ve středisku Opočno, Přepychy, Roudnička
  • muzikoterapie- 1x měsíčně ve středisku Opočno, České Meziříčí, Přepychy
  • pečení probíhá nepravidelně (min. 1x za 14 dní), pro uživatele střediska Opočno
  • sportovní aktivity
  • zajištění nabídky aktivit pro volný čas – vycházky, ruční práce atd.

 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • účast na kulturních, společenských a sportovních akcích v obcích, kde uživatelé žijí
  • zprostředkování pracovního uplatnění uživatelů mimo zařízení
  • zajištění rekreačních a lázeňských pobytů uživatelů 
  • podpora uživatelů ve využívání místních služeb a institucí (kadeřník, knihovny, obchody, divadlo, kino atd.)
  • podpora při obnovení nebo upevnění kontaktů uživatelů s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění

 

 • sociálně terapeutické činnosti – takové činnosti, jež vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začlenění uživatelů (nácvik samostatných vycházek uživatelů bez doprovodu, nácvik samostatných nákupů surovin potřebných na vaření, nácvik samostatné dopravy uživatelů veřejnými dopravními prostředky) 

 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
  • uživatelé mají právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení při poskytování sociální služby v souladu s Listinou základních práv a svobod, Deklarací práv osob s mentálním postižením a dalšími obecně závaznými interními předpisy
  • uživatelé mají právo podat proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb stížnost
  • uživatelé mají právo spolupracovat na vytváření svého individuálního plánu péče, na požádání do něho nahlížet a upravovat dle svých momentálních požadavků
  • ostatní práva uživatelů jsou součástí interních předpisů a uživatelé jsou o nich pravidelně informováni        

                

 • poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče uživatelům služeb
  • Domov Dědina zajišťuje nebo zprostředkovává osobám, kterým poskytuje pobytové služby, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.
  • zdravotní péči v jednotlivých střediscích zajišťují praktičtí lékaři, kteří mají ordinace v dané lokalitě nebo zde působí v rámci svého obvodu
  • odbornou péči uživatelům zprostředkovává zařízení na specializovaných pracovištích v nemocnicích Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Fakultní nemocnici Hradec Králové
  • ošetřovatelská a rehabilitační péče je uživatelům poskytována prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

         Jedná se zejména o tyto služby:

  • podávání léků dle předpisu lékaře
  • aplikace injekcí
  • prevence a péče o proleženiny
  • převazy ran a kožních defektů, péče o kůži
  • předlékařská první pomoc a následné zajištění další lékařské pomoci
  • zajištění kontaktu se zdravotnickými zařízeními
  • ošetřovatelské sledování a hodnocení zdravotního stavu a vedení předepsané dokumentace
  • zajištění výživy, péče o vyprazdňování
  • aplikace hygienicko-epidemiologických opatření
  • rehabilitační péče

 

            K výše vyjmenovaným činnostem existuje garantovaná nabídka. S garancemi jednotlivých služeb jsou uchazeči seznamováni již před nástupem do zařízení. Bližší informace ke garancím služeb podávají případným zájemcům ředitelka domova, sociální pracovnice, vedoucí středisek, vedoucí úseku sociálních služeb a vedoucí úseku zdravotního.

 

6. Principy poskytovaných služeb

Principy poskytovaných služeb zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci zařízení při práci se zájemci a žadateli o službu a uživateli našich služeb.

Principy, kterými se pracovníci řídí při výkonu práce, jsou zaznamenány v Etickém kodexu

pracovníků.

  

Naplňování základního poslání Domova Dědina vychází z následujících principů:

 • člověk s mentálním postižením má stejná práva a svobody jako ostatní občané       
 • služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb, cílů a preferencí uživatele       
 • při poskytování služby musí být maximálně respektována lidská důstojnost       
 • uživatel má právo na respekt vůči kulturním, náboženským, sexuálním a emočním potřebám        
 • uživatel má právo na soukromí pro sebe, svůj majetek, své záležitosti     
 • uživatel má právo na individuální přístup a osobní nezávislost      
 • uživatel má právo na vlastní volbu a odpovědnost za činy    
 • uživatel musí mít přístup k formálním postupům podávání stížností       
 • služby jsou poskytovány jen v nezbytně nutné míře podpory a pomoci, aby byla zachována možnost dalšího rozvoje osobnosti uživatele      
 • služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, své znalosti si pracovníci prohlubují při soustavném vzdělávání
 • při poskytování služeb spolupracuje zařízení s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • služby jsou poskytovány pružně a jsou přizpůsobovány potřebám uživatelů
 • veškeré služby jsou poskytovány v souladu s principy naplňování standardů kvality v sociálních službách a další platnou legislativou