slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Veřejný závazek- pobytové služby

 
Tisk článku  

I. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA DĚDINA

 

1. Vize

 

„Nebýt ve službě vidět“

 

2. Poslání

Posláním Domova Dědina je formou celoročních pobytových služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít samostatně nebo s podporou terénních služeb ve svém přirozeném bydlišti tak, aby uživatelé služeb směřovali v maximální možné míře ke své psychické a fyzické soběstačnosti a samostatnosti a aby se co nejvíce začlenili do společnosti.

 

3. Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou, které nejsou schopny svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami za pomoci svého okolí, ani za podpory terénních služeb.

 

Služba není určena pro:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby s akutní infekční nemocí
 • osoby, které by v důsledku duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití   

                                

Žadatel může být odmítnut z důvodu naplněné kapacity zařízení, nebo pokud požaduje služby, které zařízení neposkytuje.

 

4. Cíl organizace

Cílem organizace je:

 • poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na sociální službě způsobem, který jim umožní žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí a podporovat je k osvojení si takových dovedností, které jim umožní stát se součástí běžného společenství
 • vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí
 • podporovat uživatele při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a v pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích

- konkrétní cíle organizace jsou stanoveny vždy na určité období (obvykle 1 rok)

- k tomu, abychom zjistili, že jednotlivé cíle organizace jsou naplňovány, je nutná zpětná vazba klíčových pracovníků a jednotlivých uživatelů a jejich rodin

- k naplňování cílů přispívají také individuální plány uživatelů

 

5. Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

 

Jedná se o poskytování těchto základních činností:

 • poskytnutí ubytování

           - jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje se společným nebo vlastním soc. zařízením na 7 domech v 5 střediscích:

           Opočno, České Meziříčí, Přepychy I., Přepychy II. a Klášter nad Dědinou

                                                                          

 • poskytnutí stravy

          - zařízení zajišťuje celodenní stravu (snídani, oběd, večeři)

          - uživatelům je poskytována strava dle dietologického rozdělení odpovídající jejich zdravotnímu stavu

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

          - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

          - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

          - pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, polohování

          - pomoc a podpora při podávání jídla a pití

          - pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

          - pomoc při úkonech osobní hygieny

          - pomoc při základní péči o vlasy a nehty

          - pomoc při použití WC

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

        ⇒ pracovně výchovné činnosti

            – účast uživatelů při zajištění běžného chodu domácnosti na jednotlivých domech – úklid pokojů, spol. prostor, žehlení,

              pomoc v kuchyni, práce v multifunkční dílně        

 

        ⇒ centrum vzdělávání ve středisku Opočno – Kurz rozvoje osobnosti

            - cílem vzdělávacího centra je rozvoj logického myšlení, prostorové orientace, početní představivosti, myšlení a řeči, rozšiřování slovní

             zásoby, nácvik činností vedoucí k soc. začleňování uživatelů

 

       ⇒ multifunkční dílna ve středisku Opočno                                                                       

     

       ⇒ kurz plavání – vždy 6 - 8 lekcí v doprovodu pracovníka úseku soc. služeb

      

       ⇒ rekreační jezdectví - vždy 6 - 8 lekcí v doprovodu pracovníka úseku soc. služeb

      

       ⇒ canisterapie – 2x měsíčně ve středisku Opočno

     

       ⇒ kurz pečení1x týdně, pro uživatele střediska Opočno

 

       ⇒ sportovní aktivity

 

       ⇒ zajištění nabídky aktivit pro volný čas – vycházky, ruční práce atd.

 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

          - účast na kulturních, společenských a sportovních akcích v obcích, kde uživatelé žijí

          - zprostředkování pracovního uplatnění uživatelů mimo zařízení

          - zajištění rekreačních a lázeňských pobytů uživatelů

          - podpora uživatelů ve využívání místních služeb a institucí (kadeřník, knihovny, obchody, divadlo, kino atd.)

          - podpora při obnovení nebo upevnění kontaktů uživatelů s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění

 

 • sociálně terapeutické činnosti

          - takové činnosti, jež vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začlenění uživatelů

          (nácvik samostatných vycházek uživatelů bez doprovodu, nácvik samostatných nákupů surovin potřebných na vaření, nácvik samostatné

          dopravy uživatelů veřejnými dopravními prostředky)

 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

          - uživatelé mají právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení při poskytování sociální služby v souladu s Listinou základních práv a

          svobod, Deklarací práv osob s mentálním postižením a dalšími obecně závaznými interními předpisy

          - uživatelé mají právo podat proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb stížnost

          - uživatelé mají právo spolupracovat na vytváření svého individuálního plánu péče, na požádání do něho nahlížet a upravovat dle svých

           momentálních požadavků

          - ostatní práva uživatelů jsou součástí interních předpisů a uživatelé jsou o nich pravidelně informováni       

       

 • poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče uživatelům služeb

        - Domov Dědina zajišťuje nebo zprostředkovává osobám, kterým poskytuje pobytové služby, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní

          péče.

         - zdravotní péči v jednotlivých střediscích zajišťují praktičtí lékaři, kteří mají ordinace v dané lokalitě nebo zde působí v rámci svého

           obvodu

         - odbornou péči uživatelům zprostředkovává zařízení na specializovaných pracovištích v nemocnicích Rychnov nad Kněžnou, Náchod a

          Fakultní nemocnici Hradec Králové

        - ošetřovatelská a rehabilitační péče je uživatelům poskytována prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu

          zdravotnického povolání.

 

Jedná se zejména o tyto služby:

        - podávání léků dle předpisu lékaře

        - aplikace injekcí

        - prevence a péče o proleženiny

        - převazy ran a kožních defektů, péče o kůži

        - předlékařská první pomoc a následné zajištění další lékařské pomoci

        - zajištění kontaktu se zdravotnickými zařízeními

       - ošetřovatelské sledování a hodnocení zdravotního stavu a vedení předepsané dokumentace

       - zajištění výživy, péče o vyprazdňování

       - aplikace hygienicko-epidemiologických opatření

       - rehabilitační péče

 

K výše vyjmenovaným činnostem existuje garantovaná nabídka. S garancemi jednotlivých služeb jsou uchazeči seznamováni již před nástupem do zařízení. Bližší informace ke garancím služeb podávají případným zájemcům ředitelka domova, sociální pracovnice, vedoucí středisek, vedoucí úseku sociálních služeb a vedoucí úseku zdravotního.

 

 

6. Principy poskytovaných služeb

Principy poskytovaných služeb zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci zařízení při práci se zájemci a žadateli o službu a uživateli našich služeb.

Principy, kterými se pracovníci řídí při výkonu práce, jsou zaznamenány v Etickém kodexu pracovníků.

 

Naplňování základního poslání Domova Dědina vychází z následujících principů:

 • člověk s mentálním postižením má stejná práva a svobody jako ostatní občané  
 • služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb, cílů a preferencí uživatele  
 • při poskytování služby musí být maximálně respektována lidská důstojnost  
 • uživatel má právo na respekt vůči kulturním, náboženským, sexuálním a emočním potřebám    
 • uživatel má právo na soukromí pro sebe, svůj majetek, své záležitosti
 • uživatel má právo na individuální přístup a osobní nezávislost 
 • uživatel má právo na vlastní volbu a odpovědnost za činy
 • uživatel musí mít přístup k formálním postupům podávání stížností  
 • služby jsou poskytovány jen v nezbytně nutné míře podpory a pomoci, aby byla zachována možnost dalšího rozvoje osobnosti uživatele 
 • služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, své znalosti si pracovníci prohlubují při soustavném vzdělávání
 • při poskytování služeb spolupracuje zařízení s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • služby jsou poskytovány pružně a jsou přizpůsobovány potřebám uživatelů
 • veškeré služby jsou poskytovány v souladu s principy naplňování standardů kvality v sociálních službách a další platnou legislativou