slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Kvalita

 
Tisk článku  
V září 2009 bylo v Domově Dědina přijato Prohlášení k implementaci QMSS v organizaci. Tímto prohlášením se zařízení zavázalo k implementaci systému QMSS, které proběhlo v DD v rámci veřejné zakázky Komplexní zajištění vytvoření systému řízení kvality v sociálních službách a jeho ověření ve vybraných zařízeních sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Změny, které proběhly v této souvislosti, vedly k optimalizaci systému řízení organizace a následnému zkvalitnění poskytovaných služeb pro uživatele. Vedení DD Opočno se zavázalo, že systém řízení kvality bude trvale udržovat a zlepšovat v kontextu s nově zavedenými změnami.
 
Základním nástrojem pro vnímání systému kvality v DD jsou struktury.
Na základě analýzy stavu struktur a jejich provázanosti je možné  objektivně posuzovat kvalitu jednotlivých procesů probíhajících v organizaci. Systematický pohled na organizaci umožňuje i budoucí průběžné prověřování zlepšování systému po stránce kvality. DD Opočno průběžným řízeným monitorováním a vyhodnocováním poskytování služeb v organizaci identifikuje podněty pro zlepšování kvality služeb, případně stanovuje nápravná opatření.
 
 

  Shrnutí 

► Systém QMSS je nástroj pro naplnění záměrů organizace při současném plnění všech požadavků relevantních zainteresovaných stran.
► Systém QMSS podporuje cyklus plánování, vytváření podmínek, realizace, měření, přezkoumání, hodnocení a zlepšování efektivnosti.
► Systém QMSS nabízí vyvážený pohled na řízení organizace z pohledu předpokladů a dosažených výsledků.
► Systém QMSS transparentně nastavuje rozsah, obsah a garance spojené s deklarovanou nabídkou služeb.
► Systém QMSS podporuje zvyšování kvality služeb, jejich odbornost a bezpečnost.
► S ystém QMSS provazuje v organizaci identifikované struktury v souladu se záměry a cíli organizace.
► Systém QMSS reflektuje velikost a prostředí organizace.
► Systém QMSS posiluje řídící kompetence a odpovědnost managementu organizace.
► Systém QMSS pomáhá při optimalizaci personálního zajištění služby a indikuje v reálném čase potřeby v této oblasti, včetně přetížení pracovníků.
► Systém QMSS zvyšuje toleranci pracovníků ke změnám a podporuje formu učící se organizace.
► Systém QMSS umožňuje efektivní vedení optimální formy dokumentace a nezatěžuje organizaci nadbytečným dokumentováním.