slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Veřejný závazek - chráněné bydlení

 
Tisk článku  

Veřejný závazek - chráněné bydlení

 

1. Vize

"Chci žít v místě, kde to znám".

 

2. Poslání

Posláním služby je poskytnout bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením, kteří potřebují podporu při obstarávání běžných denních záležitostí. Míra podpory je dojednána individuálně s každým uživatelem služby v takovém rozsahu, aby mu umožnila žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s  jeho vrstevníky.

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou sociální služby jsou mobilní lidé (nepotřebují bezbariérové prostředí) s mentálním postižením od 18 do 64 let věku, s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji, kteří  potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života.

 

Služba chráněného bydlení není určena pro :

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby s akutní infekční nemocí
 • osoby, které by v důsledku duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití
 • osoby vyžadující celodenní dohled

 

Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplněné kapacity chráněného bydlení, nebo pokud požaduje služby, které zařízení neposkytuje.

 

4. Cíl organizace

Cíl organizace je:

 • Podporovat uživatele tak, aby zvládl žít bezpečně a samostatně v bytě, v běžné zástavbě a pokud možno ve svém přirozeném prostředí.
 • Podporovat uživatele v obstarávání si svých záležitostí a trávení volného času dle svých představ.
 • Podporovat a vést uživatele k co největší samostatnosti a zodpovědnému rozhodování o svém životě.
 • Identifikovat rizikové situace pro uživatele a podporovat ho tak, aby i v době nepřítomnosti pracovníka v domácnosti tyto situace zvládl sám nebo uměl vyhledat pomoc.

 

5. Hlavní účel a předmět činnosti organizace

 

Jedná se o poskytování těchto základních činností:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Služba je poskytována celoročně. V době nepřítomnosti pracovníka v domácnosti je zajištěna pohotovost určeným zaměstnancem.

Podrobné informace o rozsahu a obsahu  jednotlivých služeb je možné vyžádat přímo v sídle Domova Dědina na adrese Nádražní 709, Opočno, nebo na internetových stránkách www.domov-dedina.cz.

 

6. Principy poskytovaných služeb

 

Všichni pracovníci Domova Dědinapři poskytování služby sociální péče používají takové postupy, které zaručují uživatelům právo na rovnoprávný, nediskriminující přístup a to v souladus Listinou základních práv a svobod, interními předpisy domova a s obecně závaznými předpisy.

Veškré služby jsou poskytovány v souladu s principy napl'nování standardů kvality péče v sociálních službách.

 

Naplňování základního poslání Domova Dědina vychází z následujících principů:

 • člověk s mentálním postižením má stejná práva a svobody jako ostatní občané
 • služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb, cílů a preferencí uživatele
 • při poskytování služby musí být maximálně respektována lidská důstojnost
 • uživatel má právo na respekt vůči kulturním, náboženským, sexuálním a emočním potřebám
 • uživatel má právo na soukromí pro sebe, svůj majetek, své záležitosti
 • uživatel má právo na individuální přístup a osobní nezávislost
 • uživatel má právo na vlastní volbu a odpovědnost za činy
 • uživatel musí mít přístup k formálním postupům podávání stížností
 • služby jsou poskytovány jen v nezbytně nutné míře podpory a pomoci, aby byla zachována možnost dalšího rozvoje osobnosti uživatele
 • služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, své znalosti si pracovníci prohlubují při soustavném vzdělávání
 • při poskytování služeb spolupracuje zařízení s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • služby jsou poskytovány pružně a jsou přizpůsobovány potřebám uživatelů
 • veškeré služby jsou poskytovány v souladu s principy naplňování standardů kvality v sociálních službách a další platnou legislativou