Veřejný závazek - chráněné bydlení

Veřejný závazek - chráněné bydlení

 

1. Vize

"Chci žít v místě, kde to znám".

 

2. Poslání

Posláním služby je poskytnout bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením, kteří potřebují podporu při obstarávání běžných denních záležitostí. Míra podpory je dojednána individuálně s každým uživatelem služby v takovém rozsahu, aby mu umožnila žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s  jeho vrstevníky.

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou sociální služby jsou mobilní lidé (nepotřebují bezbariérové prostředí) s mentálním postižením od 18 do 64 let věku, s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji, kteří  potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života.

 

Služba chráněného bydlení není určena pro :

 

Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplněné kapacity chráněného bydlení, nebo pokud požaduje služby, které zařízení neposkytuje.

 

4. Cíl organizace

Cíl organizace je:

 

5. Hlavní účel a předmět činnosti organizace

 

Jedná se o poskytování těchto základních činností:

 

Služba je poskytována celoročně. V době nepřítomnosti pracovníka v domácnosti je zajištěna pohotovost určeným zaměstnancem.

Podrobné informace o rozsahu a obsahu  jednotlivých služeb je možné vyžádat přímo v sídle Domova Dědina na adrese Nádražní 709, Opočno, nebo na internetových stránkách www.domov-dedina.cz.

 

6. Principy poskytovaných služeb

 

Všichni pracovníci Domova Dědinapři poskytování služby sociální péče používají takové postupy, které zaručují uživatelům právo na rovnoprávný, nediskriminující přístup a to v souladus Listinou základních práv a svobod, interními předpisy domova a s obecně závaznými předpisy.

Veškré služby jsou poskytovány v souladu s principy napl'nování standardů kvality péče v sociálních službách.

 

Naplňování základního poslání Domova Dědina vychází z následujících principů:

 

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.domov-dedina.cz 09. 2. 2023, 00:37