slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Veřejný závazek - denní stacionář

 
Tisk článku  

I. DENNÍ STACIONÁŘ

 

1. Vize

„Nebýt ve službě vidět“ .

Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením v době, kdy pečující osoby mají jiné povinnosti nebo nejsou schopny zabezpečit péči po celý den v domácím prostředí.

Zaměření a forma poskytování služeb přispívá k upevňování samostatnosti, udržení a prohloubení získaných dovedností a vědomostí a k začlenění jejich uživatelů do běžné společnosti.

Služba je poskytována v pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod.

 

2. Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou, které nejsou schopny situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí.

Žadatel může být odmítnut z důvodu naplněné kapacity zařízení, nebo pokud požaduje služby, které zařízení neposkytuje.

 

3. Cíl denního stacionáře

Cílem denního stacionáře je :

- za pomoci individuálního plánování spolupracovat s uživateli denního stacionáře na zdokonalení dovedností a znalostí, které vedou k naplnění jejich osobních cílů a směřují v maximální možné míře k jejich začlenění do společnosti

- poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na sociální službě s ohledem na jejich individuální potřeby

- vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohly v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí

- podporovat uživatele při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí, v pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích

- konkrétní cíle denního stacionáře jsou stanoveny vždy na určité období (obvykle 1 rok)

- k tomu, abychom zjistili, že jednotlivé cíle organizace jsou naplňovány, je nutná zpětná vazba klíčových pracovníků a jednotlivých uživatelů a jejich rodin

- k naplňování cílů přispívají také individuální plány uživatelů

 

4. Hlavní účel a předmět činnosti denního stacionáře

Hlavním účelem denního stacionáře je poskytování služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Dle § 46 zákona č.108/2006 O sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se v denních stacionářích poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Jedná se o poskytování těchto základních činností :

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

- pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny

- pomoc při použití WC

 

 • poskytnutí stravy 

- zařízení zajišťuje uživatelům denního stacionáře snídani a oběd

- strava je poskytována dle dietologického rozdělení odpovídající jejich zdravotnímu stavu

- ke stravování uživatelů denního pobytu slouží jídelna na budově B1

 

 • výchovné,vzdělávací a aktivizační činnosti

⇒ pracovně výchovné činnosti – kurz vaření, práce v multifunkční dílně

 

centrum vzdělávání ve středisku Opočno – Kurz rozvoje osobnosti

- cílem vzdělávacího centra je rozvoj logického myšlení, prostorové a časové orientace, početní představivosti, myšlení a řeči, rozšiřování slovní zásoby, nácvik činností vedoucích k soc. začleňování uživatelů

 

multifunkční dílna ve středisku Opočno

 

kurz plavání – vždy 6-8 lekcí v doprovodu fyzioterapeuta a odborného pracovníka bazénu

 

kurz vaření a kurz pečení

 

rekreační jezdectví - vždy 6-8 lekcí v doprovodu pracovníka úseku soc. péče

 

sportovní aktivity

 

zajištění nabídky aktivit pro volný čas – vycházky, ruční práce atd.

 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- účast na kulturních, společenských a sportovních akcích mimo zařízení

- návštěvy divadelních představení, společenských plesů, výstav

- zprostředkování pracovního uplatnění uživatelů mimo zařízení

- podpora uživatelů ve využívání místních služeb a institucí ( kadeřník, knihovny, obchody, divadlo, kino atd.)

- řídí se individuálními požadavky ze strany uživatelů – kadeřník a nákupy ošacení dle potřeby

- podpora při obnovení nebo upevnění kontaktů uživatelů s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění

 

 • sociálně terapeutické činnosti

– takové činnosti, jenž vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování uživatelů

(Kurz jezdectví – cílem je navazovat kladný vztah ke zvířatům i lidem, Kurz vaření,Kurz pečení, zprostředkování pracovních zkušeností v obcích)

 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- uživatelé mají právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení při poskytování sociální služby v souladu s Listinou základních práv a

svobod, Deklarací práv osob s mentálním postižením a dalšími obecně závaznými interními předpisy

- uživatelé mají právo podat proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb stížnost

- uživatelé mají právo spolupracovat na vytváření svého individuálního plánu péče, na požádání do něho nahlížet a upravovat dle svých

momentálních požadavků

- ostatní práva uživatelů jsou součástí interních předpisů a uživatelé jsou o nich pravidelně informováni

 

 • zajištění nezbytné zdravotní péče

- zdravotní péče je uživatelům poskytována prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

 

Jedná se zejména o tyto služby:

  - podávání léků dle předpisu lékaře

  - aplikace injekcí

  - převazy ran a kožních defektů

  - zajištění výživy, péče o vyprazdňování

 

K výše vyjmenovaným činnostem existuje garantovaná nabídka. S garancemi jednotlivých služeb jsou uchazeči seznamováni již před nástupem do zařízení. Bližší informace ke garancím služeb podávají případným zájemcům ředitelka domova, sociální pracovnice, vedoucí středisek, vedoucí úseku sociálních služeb a vedoucí úseku zdravotního.

 

5. Principy poskytovaných služeb

Principy poskytovaných služeb zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci zařízení při práci se zájemci a žadateli o službu a uživateli našich služeb.

Principy, kterými se pracovníci řídí při výkonu práce, jsou zaznamenány v Etickém kodexu pracovníků.

 

Naplňování základního poslání denního stacionáře při Domově Dědina vychází z následujících principů:

 • člověk s mentálním postižením má stejná práva a svobody jako ostatní občané
 • služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb, cílů a preferencí uživatele
 • při poskytování služby musí být maximálně respektována lidská důstojnost
 • uživatel má právo na respekt vůči kulturním, náboženským, sexuálním a emočním potřebám
 • uživatel má právo na soukromí pro sebe, svůj majetek, své záležitosti
 • uživatel má právo na individuální přístup a osobní nezávislost
 • uživatel má právo na vlastní volbu a odpovědnost za činy
 • uživatel musí mít přístup k formálním postupům podávání stížností
 • služby jsou poskytovány jen v nezbytně nutné míře podpory a pomoci, aby byla zachována možnost dalšího rozvoje osobnosti uživatele
 • služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, své znalosti si pracovníci prohlubují při soustavném vzdělávání
 • při poskytování služeb spolupracuje zařízení s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • služby jsou poskytovány pružně a jsou přizpůsobovány potřebám uživatelů
 • veškeré služby jsou poskytovány v souladu s principy naplňování standardů kvality v sociálních službách a další platnou legislativou